szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówNowelizacja ustawy

W dniu 9 października br. do Sejmu RP trafił projekt ustawy zmieniającej dotychczasową ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 września br.

Nowy przepis dostosowuje polskie ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności do aktualnych przepisów Unii Europejskiej, które ukazały się po dniu uchwalenia dotychczasowej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, czyli po 25 sierpnia 2006 r. Ponadto w treści projektu zawarto doprecyzowania ułatwiające praktyczne stosowanie niektórych dotychczasowych zapisów ustawy, np. odnośnie rejestracji i zatwierdzania zakładów, procedury notyfikacji produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu, wzajemnego uznawania środków spożywczych, sposobu przechowywania w zakładzie dokumentów potwierdzających stan zdrowia pracowników, ponoszenia opłat przez podmioty za czynności związane z urzędową kontrolą żywności na rynku.

W trakcie konsultacji społecznych uwagi zgłosiła m.in. Polska Federacja Producentów Żywności. Dotyczyły one takich kwesti jak:
• dostosowanie brzmienia kilku definicji w odniesieniu do dyrektyw,
• procedury powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego o pierwszym wprowadzeniu produktu na rynek,
• znakowanie wód źródlanych,
• doprecyzowanie zapisów odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne nieprawidłowości produktu znajdującego się na rynku,
• uściślenie zasad dotyczących reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Kwestią budzącą nadal wątpliwości jest zmiana dotychczasowego nazewnictwa wód źródlanych, która wynika z interpretacji zapisów dyrektywy dokonanej przez Komisję Europejską.

Z punktu widzenia przedsiębiorców zrzeszonych w PFPŻ ZP, w projekcie powinny być jeszcze wprowadzone zmiany polegające na wydłużeniu okresu umożliwiającego wykorzystanie opakowań zawierających dotychczasowe oznakowanie produktów, co jest istotne dla obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Dodatkowo wskazane jest uściślenie zasad rejestracji urządzeń dystrybucyjnych przeznaczonych do sprzedaży żywności oraz doprecyzowanie brzmienia definicji naturalnych wód mineralnych.

Źródło: PFPŻ

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl